106840
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
117
378
104925
4333
3452
106840

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-25 13:50

สสค.เชียงราย ขอประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปราบการทุจริตภาคประชาชน ผ่านกลไกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย

Post on 07 กันยายน 2561
by Chiangrai
ฮิต: 88


         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย) เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีการดำเนินการเพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ในการร่วมปลูกฝังแนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกความละอายในการทำทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตการป้องกันการทุจรติเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  จึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปราบการทุจริตภาคประชาชน ผ่านกลไกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย

         ในโอกาสนี้ เพื่อขยายแนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน ผ่านกลไกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ได้ตามรายละเอียดแนบท้าย