042884
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
172
201
373
40824
5229
7249
42884

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-19 09:39

"สสปท."หนุนนายจ้างเร่งสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

Post on 20 กันยายน 2560
by Chiangrai
ฮิต: 59

 นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) เปิดเผยว่า สสปท. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่และเป็นองค์การมหาชนหน่วยงานแรกของกระทรวงแรงงาน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จุดประสงค์ก็เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นบทบาทของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)

โดยสสปท. มีหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน ให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน ที่สำคัญคือ เจ้าของกิจการต้องใส่ใจให้ความสำคัญจัดระบบบริหารการจัดการเรื่องความปลอดภัย  มีผู้รับผิดชอบ มีโครงสร้างป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
                 "การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559 อนุมัติให้ตัดโอนภารกิจการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 30 ปี โดย กสร. ให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของสสปท. ซึ่งได้จัดขึ้นไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “Safety Thailand Safety Together ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัยเพื่อกระตุ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในทุกสาขาอาชีพให้ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม มีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพราะ แรงงานคือทรัพยากรที่เป็นต้นทุนการผลิตและการบริการซึ่งมีคุณค่าสูงสุดที่จะนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและกระจายไปสู่ทุกภาคส่วน”
                ผอ.สสปท.กล่าวอีกว่า สสปท.ยังมีพันธกิจสำคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และการบริการด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยด้วย
                ด้านนางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผอ.สสปท. กล่าวเสริมว่าในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560  นี้ สสปท. ได้จัดแคมเปญเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับกลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาค โดยได้จัดให้มีงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค จำนวน 5 ภาค งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 5 นิคม (ดูกำหนดการและรายละเอียดการจัดงานได้ทาง www.tosh.or.th)  
                  “กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแผนงานยุทธศาสตร์ของ สสปท. ที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี เป็นการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย และยังสร้างความร่วมมือกันระหว่าง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานตลอดจนหน่วยงานราชการ องค์กร และบุคคลทั่วไป  เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยในระดับสากล” รองผอ.สสปท.กล่าว