นายนิยม  สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นางสุนีย์  ยิ้มย่อง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

640466
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
1398
8597
614953
31419
37227
640466

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-18 03:26

โครงสร้างองค์กร

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 5412

 

 

(นางสุนีย์  ยิ้มย่อง)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

งานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 
นางสาววิบูลพร นนท์ศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ
การ
นางชิษณุภรณ์ บุรีคำ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

นางสาวขจีรัตน์ เสนางาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายปฐมพงษ์  ตากองแก้ว
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวอัจฉรี สุริคำ
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 
นางสาวศิริรัตน์ วันต๊ะ
นักวิชาการแรงงาน
นายธีรวัฒน์ ริ้วทองชุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเจนจิรา ยีคำ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
 

 
 นางสาวนิภาพร  สุขสดชื่นนิจกาล
นักวิชาการแรงงาน

นางจิณณ์ณิชา ไชยวงค์
เจ้าพนักงานแรงงาน

นายอัศวิน โคสาสุ
นิติกรปฏิบัติการ
 
 

 นายบุญมาณพ ดวงมณี
พนักงานขับรถยนต์
นายวิโรจน์รัตน์ พัฒนไฝคำ
นักวิชาการแรงงาน
 
นางสาวจิณณ์ณณัช ศิริชุมภู
นักวิชาการแรงงาน
 
   
 นายชัชชัย ขจรเจริญกิจ
พนักงานขับรถยนต์
 นายปริญญ์ อาศิรพงษ์พร
นักวิชาการแรงงาน
นางสาวปิยาดา มีชัย
นักวิชาการแรงงาน
 
   
 นายทวัส แสนชัย
พนักงานขับรถยนต์
 นายวีรเดช  แสนต๊ะ
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร
 นางสาวศิริพร  ศรีกาญจนา
นักวิชาการแรงงาน
 
 

 

นายยุทธศาสตร์  อ่อนพันธ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
  นายณัฐกฤษณ์  ธีรยา
 เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร